Get Adobe Flash player

DEKLARACJE PIT

PIT-2 (3) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (3) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2K (6) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-3 (3) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R (3) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (9) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (1) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (2) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym - obowiązująca od 31 marca 2012 r.
PIT-8C (5) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (19) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (5) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (6) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (10) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (6) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (załącznik 2) - Formularz do rozliczenia za 2011 r.
PIT-19A (5) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (załącznik 3) - Formularz do rozliczenia za 2011 r.
PIT-23 (6) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (16) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (13) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-28/B (11) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-36 (17) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-36L (7) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 objaśnienia
PIT-37 (17) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-38 (7) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-39 (3) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
 objaśnienia
PIT-40 (17) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40A/11A (17) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT/B (11) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/D (22) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
 objaśnienia
PIT/M (5) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/O (18) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-R (15) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT/Z (3) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (4) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
IFT-1/IFT-1R (8) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-1/IFT-1R (9) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania - obowiązująca od 31 marca 2012 r.
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-3/IFT-3R (6) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy - obowiązuje od 31 marca 2012 r.
IFT-3/IFT-3R (5) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania - obowiązuje od 13 lutego 2012 r.
IFT/A (4) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy - obowiązuje od 31 marca 2012 r.
IFT/A (3) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania - obowiązuje od 13 lutego 2012 r.
PIT-AZ (1) Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
AZ-O (1) Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
SSE-A (1) Wykaz udziałów w spółkach - obowiązuje od 14 stycznia 2012r.
SSE-R (4) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia - obowiązuje od 14 stycznia 2012r.
SSE-R/A (2) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą - obowiązuje od 14 stycznia 2012r.