Get Adobe Flash player
AKTY PRAWNE


Akty prawne Tekst aktualny
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 (Dz.U. 2012 poz. 361 tekst jedn.)
obowiązująca w 2012r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2011r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2010r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2009r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2008r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2007r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2006r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2005r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2004r. - pobierz.pdf

pobierz.pdf

- aktualizacja 18.04.2012

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
z dnia 20.11.1998 (Dz.U. nr 144 poz.930 tekst ujedn.)
obowiązująca w 2011r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2009r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2008r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2007r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2006r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2005r. - pobierz.pdf

pobierz.pdf

- aktualizacja 08.02.2011

 

Ustawa o podatku od towarów i usług
z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.)
obowiązująca w 2012r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2011r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2010r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2009r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2008r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2007r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2006r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2005r. - pobierz.pdf
pobierz.pdf
- aktualizacja 11.01.2012
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach
z dnia 18.03.2011 (Dz.U. Nr 64 poz. 332)
pobierz.pdf
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z dnia 27.09.2011 r. (Dz.U. nr 207 poz. 1231) pobierz.pdf
Rozporządzenie Ministra Finansó w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 13.07.2011 (Dz.U. nr 153 poz. 907) pobierz.pdf
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 13.07.2011 (Dz.U. nr 153 poz. 906) pobierz.pdf
Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z dnia 29.08.2005 (Dz.U. Nr 177, poz. 1468)

pobierz.pdf

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

POBIERZ DOKUMENT

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

pobierz.pdf

Ordynacja podatkowa 1 stycznia 2012 r

pobierz.pdf
Ustawa o podatku od spadków i darowizn pobierz.pdf
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216) pobierz.pdf